субота, 19 листопада 2016 р.

Нові надходження

У відділ сільськогосподарської літератури Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки надійшли нові книги з різних галузей сільського господарства. Рекомендуємо їх Вам:
  Панас Р.М. Рекультивація земель: навч. посібник/ Р. М. Панас. — Вид., 2-ге стер., Львів: Новий Світ- 2000, 2014.– 224 с.
Викладено науково-теорстичні основи рекультивації земель, суть і зміст гірничотехнічної та біологічної (сільськогоспо­дарської та лісової) рекультивації земель. Розкрито принципи проектування рекультивації земель. Подано досвід рекультивації земель в окремих галузях народного господарства.
Навчальний посібник призначений для студентів, магістрів, аспірантів, здобувачів, фахівців землевпорядного профілю, а також для усіх тих, хто цікавиться проблемами раціонального використання та охорони земель. 
Панас Р. М. Картування ґрунтів: Польовий практикум / Р. М. Панас. — Львів: „Новий Світ-2000", 2014. – 212 с.
У польовому практикумі розглянуто передумови і розвиток картування ґрунтів. Особлива увага звернута на організацію і виконання ґрунтово-картографічних робіт із застосуванням сучасних методів польових і лабораторних досліджень. Описано методику складання і оформлення ґрунтових карт і відповідних ґрунтових карт і відповідних картограм.Наведено поради щодо коректування матеріалів великомасштабних грунтових обстежень проведених в попередні роки. В окремому розділі подано генетико-морфологічну будову і властивості основних типів ґрунтів Укураїни. В кінці практикума описано можливості використання матеріалів ґрунтових досліджень у сільськогосподарському виробництві, проведенні землеустрою і земельного кадастру.
Доценко В. І. Зрошення сільськогосподарських культур способом дощування: навчальний посібник / В.І. Доценко, В.В. Морозов, Д.М. Онопрієнко. — Херсон: ОЛДІ - ПЛЮС, 2014. — 448 с.
Наведено теоретичні основи створення якісного штучного дощу для зрошення сільськогосподарських культур. Велика увага приділена опису конструкції, технічному догляду, схемам поливу основних дощувальних машин, в тому числі і закордонного виробництва, що широко використовують в Україні.

Носов Ю. М. Проектування технологічних процесів у тваринництві та птахівництві : навч. посіб. [Комплект] / Ю. М. Носов. — Львів «Новий Світ - 2000», 2014. — 500 с. 1 електрон. диск (1 СБ-КОМ)
В н авчальному посібнику розглянуто найбільш важливі питання з дисциплін «Про­ектування твариницьких підприємств», «Проектування технологічних процесів в тва­ринництві», «Проектування машинновикористання в кормовиробництві та твариництві», «Курсове та дипломне проектування з механізації твариництва».
Розглянуті концепції розвитку новітніх технологій потокової організації вироб­ництва, розрахунку ПТЛ заготівлі та роздавання кормів: видалення та утилізації екс­крементів, машинного доїння і первинного обробітку молока; питання оптимальних розмірів технічних та виробничих модулів, розміщення тварин, об'єктів генплану і підприємств на території. Приведені детальні розрахунки технічних засобів. ПТЛ та їх оцінки, розрахунку кормоцехів і комбікормових заводів, стригальних пунктів; ав­томатизованих і комп'ютерізованих робочих місць. Питання експлуатації обладнання займає значне місце.  
По курсовому та дипломному проектуванню приведена тематика проектів та робіт, методики викладання та розрахунків. Книга розрахована на викладання та студентів с. г. вузів та коледжів, працівників АПК. спеціалістів та керівників ферм і комплексів, дородчих служб.
Агрохімічне обслуговування сільськогосподарських формувань: нав­чальний посібник / В.І. Лопушняк, І.О. Корчинський,
М.М. Вислободська, І.М. Пархуць, Б.І. Пархуць.— Львів: «Новий Світ - 2000», 2014. — 288 с.
Висвітлено сучасні уявлення про мінеральне живлення рослин, рівні і перспективи застосування засобів хімізації, органічних і мінеральних добрив та бактеріальних препаратів, види та форми їх виробництва. Подано системи й технологію застосування добрив. Розглянуто питання агрохімічного обслуго­вування сільськогосподарських підприємств та екологічні проблеми агрохімії.
Рекомендовано для студентів за напрямами підготовки «Економіка і підприємництво», «Менеджмент організацій». Корисний фахівцям сільського господарства та підприємцям аграрного бізнесу.

Бегей С.В. Екологічне землеробство: підручник / С.В. Бегей. — Львів: "Новий Світ-2000", 2015. — 429 с.
Висвітлено етапи становлення українського землеробства, теоретичні основи екологічного землеробства: вчення про фактори життя рослин і закони землероб­ства, способи збереження та розширеного відтворення родючості фунту. Викла­дено основи гербології, сівозміни і насичення їх культурами проміжного виро­щування з врахуванням звичайних одноврожайних і двоврожайних сівозмін ко­роткої ротації для реформованих державних і приватних сільськогосподарських підприємств, систему диференційованого обробітку грунту під основні сільсько­господарські культури, агротехнічні основи захисту орних земель від ерозії; ґрун­тозахисну контурно-меліоративну систему землеробства. Значну увагу приділе­но впровадженню інтенсивних зональних систем землеробства у різних грунтово-кліматичних зонах України.
Для сільськогосподарських вищих навчальних закладів освіти ІІ-ІV рівнів акредитації з агрономічних, економічних спеціальностей та землеустрою, а також може бути використаний біологічними факультетами університетів та спеціалістами сільськогосподарського виробництва АПК.
Шувар І. А.
Екологічні основи зниження забур'яненості агрофітоценозів: Нав­чальний посібник / І. А. Шувар . — Львів: Новий Світ - 2000, 2014. — 496 с.
Викладено науково-теоретичні і практичні основи екологічно безпечного контролювання забур'яненості агрофітоценозів. Розкрито широкі організаційні можливості використання в землеробстві агротехнічних, хімічних і біологічних методів для послаблення фітотоксичної дії залишків персистентних препаратів залежно від грунтово-кліматичних умов, біохімічних особливостей рослин і фізико-хімічних властивостей гербіцидів.
Навчальний посібник призначений для студентів сільськогосподарських навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації, фахівців і спеціалістів сільськогосподарського виробництва та усіх тих, хто не байдужий до екологічних проблем.

середа, 16 листопада 2016 р.

До Дня працівника сільського господарства

У третю неділю листопада в Україні відзначається День працівника сільського господарства. З цієї нагоди у відділі сільськогосподарської літератури Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки підготовлено виставку «Аграрний ринок: проблеми і перспективи». Сільське господарство — це специфічна галузь економіки. У сучасних умовах одним із головних пріоритетів економічного розвитку країни є забезпечення ефективного функціонування аграрного ринку країни. Проблеми і перспективи цієї галузі економіки висвітлено вченими - економістами у статтях фахових періодичних видань України «Агросвіт», «Економіка АПК», «Бухгалтерія в сільському господарстві», які представлені на нашій виставці. Щиро вітаємо працівників сільського господарства з їх професійним святом і запрошуємо відвідати нашу бібліотеку та ознайомитися з матеріалами виставки.