пʼятниця, 9 вересня 2016 р.

Нові надходженняУ відділ сільськогосподарської літератури надійшли нові книги з питань економіки, управління та фінансового обліку підприємств АПК України.

Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах [Текст]: Підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова та ін. / За ред. проф. М. Ф. Огійчука. - 5-те вид., перероб. і допов. - К.: Алерта, 2009. - 1056 с.
Висвітлено організацію фінансового і управлінського обліку на сільськогос­подарських підприємствах за діючим Планом рахунків, затвердженим Міністер­ством фінансів України на засадах міжнародних і національних стандартів. На базі нових методичних концепцій викладено організацію бухгалтерського облі­ку: активів (Фінансовий облік - І) - грошових коштів, фінансових інвестицій, розрахунків з дебіторами, запасів, поточних біологічних активів, необоротних активів, капітальних інвестицій; капіталу і зобов'язань (Фінансовий облік - II) -розрахунків за виплатами працівникам, доходів і результатів діяльності, скла­дання фінансової звітності та Управлінського обліку - бюджетування, виробни­цтва, бюджетний контроль і аналіз виконання бюджетів, калькуляція.
Для студентів економічних спеціальностей в навчальних закладах всіх рівнів акредитації та слухачів післядипломної освіти. Може бути використаний фахівцями з бухгалтерського обліку, аспірантами та викладачами вищих навчальних закладів.
Апопій В. В. Торговельна інфраструктура агропродовольчого ринку України : монографія / за ред. проф. В. В. Апопія. — Львів : «Новий Світ -2000», 2013. — 316 с.
Розглядаються теоретико-методологічні та прикладні аспекти форму­вання інфраструктури агропродовольчого ринку із врахуванням національних особливостей і міжнародного досвіду. Розроблена і запропоно­вана структурна модель інфраструктурного забезпечення. Обґрунтовано приоритетні напрямки стратегічного розвитку інфраструктури на засадах інтеграції, спеціалізації, партнерства і кооперації.
Монографія розрахована на науковців, працівників органів управління та керівників організацій. Вона буде корисна студентам і читачам, які ці­кавляться проблемами розвитку агропродовольчого ринку.
Гайдуцький П. І. Г14 Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні / П. І. Гайдуцький. — К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2015. 448 с.
У книзі висвітлено передумови, ідеологічні засади, організаційні аспекти та практичні результати аграрної реформи в Україні, здійсненої під час президентства (1994-2005 рр.) Л. Д. Кучми. Особливу увагу відведено основним складовим реформи: земельній, господарській, фінансовій та соціальній реформам, а також формуванню аграрного ринку на селі. 
У виданні, що присвячено 20-річчю початку аграрної реформи в Україні, розкрито також роль Л. Д. Кучми у здійсненні аграрних перетворень, у т. ч. на основі порівняння їх результатів з результатами Столипінської реформи.
Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України [Текст] : матеріали V Ювілейної Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 4 грудня 2015 р. / Тернопільський нац. екон. ун-т [та ін.] ; редкол.: В. А. Вергунов [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2015. - 216 с.

Збірник містить публікації з актуальних проблем і основних напрямів розвитку в Україні галузей АПК та їх наукового забезпечення.


  Фінанси агропромислового виробництва [Текст] : навч. посібник / Терноп. нац. екон. університет ; ред. М. К. Пархомець. - Тернопіль : Вид-во ТНЕУ, 2015. - 404 с.
Навчальний посібник підготоалений для студентів економічних спеціальностей на основі програми нормативного курсу «Фінанси агропромислового виробництва». У посібнику розглянуто: систему фінансів, їх функції і значення на макро-, мезо і мікрорівнях країни; сутність та особливості формування фінансових  ресурсів у підприємствах агропромислового виробництва; фінансовий стан підприємств і галузей АПВ; надходження грошових коштів і прибутку, їх планування на  конкретному підприємстві; формування основного і оборотного капіталу та показники оцінки ефективності їх використання; податкові відносини; кредитне забезпечення; державну підтримку АПВ; стратегію і методи фінансового планування на передовому аграрному підприємстві «Іванівське» Теребовлянського району Тернопільської області.
Теоретичні та прикладні аспекти розвитку аграрного бізнесу України [Текст] : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 28 жовтня 2015 р. / Тернопільський нац. екон. ун-т [та ін.] ; редкол.: Б. О. Язлюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка, 2015. - 274 с.Немає коментарів:

Дописати коментар