пʼятниця, 16 вересня 2016 р.

Ліс – як цілий світ  Ліс – невідємна частина природи, історії, побуту і культури народу. Він зігрівав, годував і захищав наших пращурів, вірно служить нам й тепер, дарує насолоду і натхнення, вчить спостережливості і мудрості.
  З найдавніших часів ліс задовольняє найрізноманітніші матеріальні і духовні потреби людини. Неможливо уявити собі життя сучасної людини без лісів і тієї продукції, яку вони дають. За весь період життя людині, для задоволення  своїх потреб, необхідно майже 300 великих дерев.
  Ліс – це легені нашої планети, вони виробляють кисень, нейтралізують шкідливі викиди, зберігають водні ресурси, впливають на формування клімату планети, допомагають підтримувати родючість грунтів, захищають їх від ерозії, рятують людські поселення від повені. Крім того, ліс є цілісною екологічною системою, середовищем існування величезної кількості рослин і тварин.
  Ліси охоплюють близько третини земної суші. Але упродовж останніх десятиліть їхня площа неухильно скорочується. Крім промислового вирубування, ліси страждають від пожеж, впливу комах-шкідників, хвороб, незаконного знищення.
    Ліс – символ багатства, добробуту і могутності Батьківщини.
   Наша країна займає 8 місце серед держав Європи по загальній площі лісу, проте, кожен другий гектар лісу нашої країни є штучно створеним. На благо примноження і раціонального використання лісового багатства України працює величезна кількість людей.
У третю неділю вересня ми відзначаємо
День працівників лісу.

Бажаємо миру і злагоди, трудової наснаги, енергійності, здійснення мрій і задумів.
З професійним святом Вас, дорогі трудівники лісових галузей!
Валентина Скоренька,
бібліотекар відділу сільськогосподарської
літератури ТОУНБ

пʼятниця, 9 вересня 2016 р.

Нові надходженняУ відділ сільськогосподарської літератури надійшли нові книги з питань економіки, управління та фінансового обліку підприємств АПК України.

Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах [Текст]: Підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова та ін. / За ред. проф. М. Ф. Огійчука. - 5-те вид., перероб. і допов. - К.: Алерта, 2009. - 1056 с.
Висвітлено організацію фінансового і управлінського обліку на сільськогос­подарських підприємствах за діючим Планом рахунків, затвердженим Міністер­ством фінансів України на засадах міжнародних і національних стандартів. На базі нових методичних концепцій викладено організацію бухгалтерського облі­ку: активів (Фінансовий облік - І) - грошових коштів, фінансових інвестицій, розрахунків з дебіторами, запасів, поточних біологічних активів, необоротних активів, капітальних інвестицій; капіталу і зобов'язань (Фінансовий облік - II) -розрахунків за виплатами працівникам, доходів і результатів діяльності, скла­дання фінансової звітності та Управлінського обліку - бюджетування, виробни­цтва, бюджетний контроль і аналіз виконання бюджетів, калькуляція.
Для студентів економічних спеціальностей в навчальних закладах всіх рівнів акредитації та слухачів післядипломної освіти. Може бути використаний фахівцями з бухгалтерського обліку, аспірантами та викладачами вищих навчальних закладів.
Апопій В. В. Торговельна інфраструктура агропродовольчого ринку України : монографія / за ред. проф. В. В. Апопія. — Львів : «Новий Світ -2000», 2013. — 316 с.
Розглядаються теоретико-методологічні та прикладні аспекти форму­вання інфраструктури агропродовольчого ринку із врахуванням національних особливостей і міжнародного досвіду. Розроблена і запропоно­вана структурна модель інфраструктурного забезпечення. Обґрунтовано приоритетні напрямки стратегічного розвитку інфраструктури на засадах інтеграції, спеціалізації, партнерства і кооперації.
Монографія розрахована на науковців, працівників органів управління та керівників організацій. Вона буде корисна студентам і читачам, які ці­кавляться проблемами розвитку агропродовольчого ринку.
Гайдуцький П. І. Г14 Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні / П. І. Гайдуцький. — К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2015. 448 с.
У книзі висвітлено передумови, ідеологічні засади, організаційні аспекти та практичні результати аграрної реформи в Україні, здійсненої під час президентства (1994-2005 рр.) Л. Д. Кучми. Особливу увагу відведено основним складовим реформи: земельній, господарській, фінансовій та соціальній реформам, а також формуванню аграрного ринку на селі. 
У виданні, що присвячено 20-річчю початку аграрної реформи в Україні, розкрито також роль Л. Д. Кучми у здійсненні аграрних перетворень, у т. ч. на основі порівняння їх результатів з результатами Столипінської реформи.
Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України [Текст] : матеріали V Ювілейної Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 4 грудня 2015 р. / Тернопільський нац. екон. ун-т [та ін.] ; редкол.: В. А. Вергунов [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2015. - 216 с.

Збірник містить публікації з актуальних проблем і основних напрямів розвитку в Україні галузей АПК та їх наукового забезпечення.


  Фінанси агропромислового виробництва [Текст] : навч. посібник / Терноп. нац. екон. університет ; ред. М. К. Пархомець. - Тернопіль : Вид-во ТНЕУ, 2015. - 404 с.
Навчальний посібник підготоалений для студентів економічних спеціальностей на основі програми нормативного курсу «Фінанси агропромислового виробництва». У посібнику розглянуто: систему фінансів, їх функції і значення на макро-, мезо і мікрорівнях країни; сутність та особливості формування фінансових  ресурсів у підприємствах агропромислового виробництва; фінансовий стан підприємств і галузей АПВ; надходження грошових коштів і прибутку, їх планування на  конкретному підприємстві; формування основного і оборотного капіталу та показники оцінки ефективності їх використання; податкові відносини; кредитне забезпечення; державну підтримку АПВ; стратегію і методи фінансового планування на передовому аграрному підприємстві «Іванівське» Теребовлянського району Тернопільської області.
Теоретичні та прикладні аспекти розвитку аграрного бізнесу України [Текст] : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 28 жовтня 2015 р. / Тернопільський нац. екон. ун-т [та ін.] ; редкол.: Б. О. Язлюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка, 2015. - 274 с.